Regulamin

INFORMATOR HOTELOWY

Szanowni Państwo,

Witamy serdecznie w Villi Elizabeth w Bolkowie.

Pragniemy zapewnić, iż personel naszej Villi dołoży wszelkich starań, aby Państwa pobyt był komfortowy i upłynął w miłej atmosferze. Przygotowaliśmy dla Państwa informator, który zawiera podstawowe informacje o hotelu i ułatwi Państwu skorzystanie w pełni z oferowanych usług. W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości, prosimy o skontaktowanie się z recepcją, której pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji. Mamy nadzieję, że wizyta w Villi Elizabeth pozostawi miłe wspomnienia i zachęci Państwa do odwiedzenia nas ponownie.

Dyrekcja i Personel Villi Elizabeth

REGULAMIN VILLI ELIZABETH W BOLKOWIE

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Villi Elizabeth, ul. Poprzeczna 2, 59-420 Bolków.
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za pobyt Gościa w dniu przyjazdu do Villi Elizabeth (z góry) lub dokonywania preautoryzacji w celu umożliwienia obciążeń na rachunek Villi prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. oddział Bolków numer: 28 1020 3017 0000 2002 0376 5419 lub depozytu gotówkowego.
 4. Dostępne są dla Gości dwa numery telefonu na które należy dzwonić w razie jakichkolwiek problemów lub zapytań : +4876 819 71 74 lub +48602 219 839
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Villi Elizabeth w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 6. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 16.00 w dniu rezerwacji, Villa zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa.
 7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisania Karty Meldunkowej.
 8. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 9. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 11.00.
 10. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Villi Elizabeth powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 12. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.30 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 13. Villa Elizabeth uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 14. Rezerwację można złożyć w jeden z następujących sposobów:
 • poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: recepcja@villaelizabethbolkow.com
 • poprzez pośredników (przykładowo Booking.com, Tripadvisor lub E-holiday przy czym warunki rezerwacji określane są wówczas przez podmioty te indywidualnie, zaś Villa nie ponosi za te warunki odpowiedzialności).
 1. Rezerwację uważa się za dokonaną w momencie wpływu na Rachunek Bankowy Hotelu kwoty stanowiącej co najmniej 40% (czterdzieści procent) ceny za cały pobyt, mającej charakter zadatku. Niewpłacenie zadatku w terminie 5 (pięciu) kalendarzowych dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia rezerwacji równoznaczne jest z anulowaniem rezerwacji.
 2. Dokonana rezerwacja może zostać anulowana poprzez wysłanie wiadomości e-mail recepcja@villaelizabethbolkow.com lub pisemnie na adres Villi (ul. Poprzeczna 2, 59-420 Bolków). Rezerwację uważa się za anulowaną w momencie otrzymania przez Villę wiadomości e-mail lub w momencie doręczenia na Adres Villi pisma, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Villa Elizabeth świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 4. Villa Elizabeth ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 5. Na życzenie Gościa Villa Elizabeth świadczy nieodpłatne następujące usługi: udzielenia informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Villi  Elizabeth, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Villi Elizabeth.
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję Villi Elizabeth o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Odpowiedzialność Villi Elizabeth z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Villi Elizabeth.
 8. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu Villi Elizabeth przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 9. Villa Elizabeth nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 10. Gość Villi Elizabeth ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Villi Elizabeth powstałe z jego winy lub odwiedzających Go osób.
 11. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 12. Za zgubienie lub zniszczenie klucza do pokoju, Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100).
 13. Gość Villi Elizabeth nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 14. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Villi pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w Villi (w szczególności przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych) powstałe w wyniku działania dzieci.
 15. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt (bez zgody) na teren Villi Elizabeth. Zwierzęta są akceptowane w Villi Elizabeth. Wyznaczone zostały dwa pokoje, w których może przebywać pupil. Pobierana jest opłata w wysokości 30zł/1 doba.
 16. W przypadku zabrudzenia pokoju przez zwierzęta, pobierana jest opłata za czyszczenie zabrudzeń w wysokości 500 zł.
 17. Palenie tytoniu w pokojach Villi Elizabeth, korytarzu i holu jest zabronione pod groźbą kary 500 zł.
 18. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 19. Zakazuje się prowadzenia na terenie Villi akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 20. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 21. Osoby nie zameldowane w Villi Elizabeth mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do 22.00.
 22. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do jego pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej.
 23. W Villi Elizabeth obowiązuje zachowanie ciszy w godzinach 22.00 – 7.00.
 24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju Villi Elizabeth. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 25. Nieuzasadnione włączenie alarmu przeciwpożarowego przez Gościa Villi Elizabeth jest zabronione pod groźbą kary w wysokości 2500 zł plus dodatkowe koszty związane z nieuzasadnionym przyjazdem służb specjalnych (straż pożarna, policja, pirotechnika itd.).
 26. Villa Elizabeth może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Villi Elizabeth lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Villi Elizabeth. 
 27. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Villi Elizabeth, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Villi Elizabeth.
 28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Villa Elizabeth przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz Villi Elizabeth.
 29. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych gościa w bazie danych Villi Elizabeth zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz,U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z pożn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 30. Gość wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu.
 31. Villa Elizabeth nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 32. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Villą Elizabeth jest sąd właściwy dla siedziby głównej firmy.

POKÓJ HOTELOWY

DOBA HOTELOWA

Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

INTERNET

Gościom, którzy korzystają z własnych komputerów przenośnych, proponujemy skorzystanie z bezpłatnej, bezprzewodowej sieci Wi-Fi, dostępnej na terenie Villi Elizabeth.

Wszystkie informacje dotyczące loginu i hasła znajdują się w ramce zamieszczonej na biurku lub stole w pokoju.

Login: Willa Parter

Hasło: elizabet

BUDZENIE

Usługę budzenia mogą Państwo zamówić w recepcji osobiście.

BAGAŻ

W razie potrzeby bagaż można oddać do przechowania.

TELEWIZJA

Wybieranie kanału telewizyjnego za pomocą pilota.

DOSTĘPNE KANAŁY TELEWIZYJNE:

Program 1 TVP 1 HD
Program 2 TVP 2 HD
Program 3 TVP Wrocław
Program 4 Polsat
Program 5 TVN
Program 6 TV 4
Program 7 TV PULS
Program 8 TVN 7
Program 9 PULS 2
Program 10 TV 6
Program 11 Polsat Sport News
Program 12 Eska TV
Program 13 TTV
Program 14 Polo TV
Program 15 ATM Rozrywka
Program 16 TV Trwam
Program 17 Stopklatka TV
Program 18 Fokus TV
Program 29 TVP ABC
Program 30 TVP Kultura
Program 31 TVP Historia
Program 32 TVP Polonia
Program 33 TVP Rozrywka
Program 34 TVP Info

MINI BAR

W Villi Elizabeth na parterze dostępny jest dla Gości Mini Bar, w którym przez całą dobę udostępniona jest kawa i herbata.

SŁUŻBA PIĘTER

PRASOWANIE

Jeżeli życzycie sobie Państwo wypożyczyć żelazko i deskę do prasowania, prosimy o zgłoszenie prośby w recepcji.

Wszelkie informacje o życzeniu posprzątania pokoju, wymiany pościeli, ręczników, mogą Państwo zgłaszać w recepcji.

RECEPCJA

Recepcja jest do Państwa dyspozycji w godzinach 9.00 – 22.00. W razie jakichkolwiek pytań należy dzwonić pod numer: 602 219 839.

Płatności za pobyt dokonać można w formie gotówkowej lub kartą płatniczą. Akceptujemy następujące karty: VISA, VISA Electron, MasterCard, V Pay, Diners – Club International.

DODATKOWE AKCESORIA

W recepcji możliwe do nabycia są dodatkowe akcesoria higieniczne:

zestaw do golenia – 5 zł

zestaw do mycia zębów – 5 zł

chusteczki higieniczne – 2 zł

W recepcji Villi Elizabeth możecie Państwo zamówić usługę budzenia oraz taksówkę.

PARKING

Villa Elizabeth oferuje Państwu bezpłatny, monitorowany parking dla gości hotelowych.

RESTAURACJA

Zapraszamy do korzystania z naszej Restauracji „Zacisze” serwującej wyśmienite dania kuchni polskiej.

Restauracja „Zacisze” znajduje się 150m od Villi Elizabeth, czynna jest codziennie do godziny 22.00.

ŚNIADANIA

Śniadania dla Gości serwowane są od godziny 7.00 do godziny 11.00 w Villi Elizabeth.

SERWIS TECHNICZNY

Co dzień sprawdzamy stan techniczny Villi Elizabeth, aby Państwa pobyt przebiegał bez żadnych komplikacji. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie pracownikom recepcji wszelkich zauważonych przez Państwa usterek i niedogodności. Wszelkie problemy rozwiązane zostaną możliwie szybko.

Hotel posiada pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe. W przypadku alarmu przeciwpożarowego, prosimy o natychmiastowe opuszczenie pokoju i kierowanie się do wyjścia według wskazówek na tablicach ewakuacyjnych.

ŻYCZYMY PAŃSTWU MIŁEGO POBYTU!